Regulamin

programu partnerskiego sprzedaży domów z Osiedla Zielony Kaprys pod nazwą  „Nagradzamy Polecenia”

 

I. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu płatnych skutecznych poleceń domów z osiedla Zielony Kaprys w Pęclinie gm. Wiązowna pod nazwą „Nagradzamy Polecenia”.

1.2. Celem programu jest poszerzenie sposobów sprzedaży domów z osiedla Zielony Kaprys o bezpośrednie odpłatne polecenia w/w domów przez Uczestników Programu.

1.3. Intencją Programu JEST zaproszenie do współpracy osób, które posiadają informacje, że inne, znane im, osoby zamierzają w niedalekiej przyszłości kupić lub budować dom w okolicy Warszawy, w szczególności, że zamierzają kupić lub budować dom w powiecie otwockim.

1.4. Intencją Programu NIE JEST współpraca z osobami, które chciałyby prowadzić jakiekolwiek kampanie reklamowe, aby w ten sposób pozyskać informacje o takich osobach, jak określono w ust. 1.3.

1.5. Organizator Programu

Organizatorem Programu jest NEO – ŚWIAT Rajmund Węgrzynek, Paweł Brodzik Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 597, 02-885 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278140 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 521-311-16-77, REGON: 016424035.

II. Definicje

2.1. Regulamin – niniejszy regulamin

2.2. Osiedle – Osiedle domów Zielony Kaprys  w Pęclinie gm. Wiązowna, ul. Gościnie 5B-5I.

2.3. Program –  program płatnych skutecznych poleceń domów z  Osiedle Zielony Kaprys o nazwie „Nagradzamy Polecenia” opisany w niniejszym Regulaminie.

2.4. Neo Świat, Organizator – jak opisani w pkt. 1.5.

2.5. Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia Klienta na podstawie niniejszego Regulaminu.

2.6. Uczestnik – osoba, która  dokonała zgłoszenia Klienta i została przyjęta do Programu.

2.7. Klient – osoba znana Zgłaszającemu/Uczestnikowi, która wg jego rozeznania zamierza w niedalekiej przyszłości kupić lub wybudować dom, w szczególności, dom w powiecie otwockim.

2.8. Strona Internetowa – strona internetowa dostępna pod domeną domywiazowna.pl

 

III. Udział w Programie

3.1. Udział w Programie jest dobrowolny.

3.2. Uczestnikiem Programu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych,

jeśli:

3.2.1. dysponuje wiedzą o Klientach

3.2.2. uzyskała zgodę Klienta na  przekazanie jego danych wymienionych poniżej Organizatorowi celem przedstawienie mu przez Organizatora oferty sprzedaży domów z Osiedla

3.2.3 dokonała zgłoszenia Klienta poprzez formularz na Stronie Internetowej podając
w zgłoszeniu

            a) prawdziwe dane swoje i Klienta

Zgłaszający Klient
Imię i Nazwisko Imię i Nazwisko
Numer telefonu Numer telefonu
adres e-mail adres e-mail

b) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu,

c) oświadczenie o uzyskaniu zgody Klienta na przekazanie jego danych Organizatorowi
i na przedstawienie mu oferty,

d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3.2.4. zgłoszony przez nią Klient, ani jego współmałżonek, ani jego zstępni, ani jego wstępni nie są już znani Organizatorowi w konsekwencji zgłoszeń przez innych Uczestników, pośredników w obrocie nieruchomościami lub działań Organizatora.

3.3 Organizator w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia powiadomi Zgłaszającego o przyjęciu go do Programu lub o odmowie przyjęcia. W przypadku odmowy przyjęcia poda przyczynę odmowy i powiadomi Klienta o fakcie jego zgłoszenia i dlaczego to zgłoszenie nie może zostać uwzględnione. Ewentualne dodatkowe informacje o konkretnych przyczynach odmowy przyjęcia (np. podania nazwiska osoby, która wcześniej zgłosiła tego Klienta) Zgłaszający może uzyskać od Klienta, jeśli tamten wyrazi na to zgodę.

 

IV. Nagroda dla Uczestnika

4.1. Uczestnikowi Programu przysługuje nagroda pieniężna w kwocie 2.000,00 (dwa tysiące) złotych w przypadku łącznego spełnienia się następujących warunków

4.1.1. dokonania przez Zgłaszającego zgłoszenia określonego w pkt. III i przyjęcia Zgłaszającego do Programu.

4.1.2. zawarcia przez poleconego Klienta, nie później niż w okresie 120 dni od jego zgłoszenia, umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży co najmniej jednego z domów z Osiedla

4.1.3. zawarcia przez poleconego Klienta, nie później niż w okresie 180 dni od jego zgłoszenia, umowy sprzedaży co najmniej jednego z domów z Osiedla

4.1.4. dokonania przez Klienta odbioru „bez uwag” zakupionego domu nie później niż w okresie 180 dni od jego zgłoszenia

4.1.5. dostarczenie Organizatorowi danych do wystawienia przez Organizatora deklaracji do rozliczenia podatkowego Uczestnika

4.1.6. podania numeru własnego rachunku bankowego do dokonania przelewu.

4.2. Nagroda pieniężna wypłacona będzie w terminie 14 dni od daty spełnienia się warunku wypełnionego jako ostatni.

4.3. Podatek dochodowy od otrzymanej nagrody pieniężnej i wszelkie inne zobowiązania publicznoprawne związane z otrzymaną nagrodą Uczestnik zobowiązuje się rozliczyć we własnym zakresie.

 

V. Reklamacje

5.1. Zgłaszający lub Uczestnik ma prawo złożyć reklamację co do sposobu realizowania Programu przez Organizatora.

5.2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zielonykaprys@domywiazowna.pl lub listownie na adres Organizatora.

5.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Zgłaszającego/Uczestnika, jego adres e-mail i numer telefonu oraz opis przyczyny reklamacji i opis żądania reklamacyjnego.

5.4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich zgłoszenia. Zgłaszający/Uczestnik zostanie w w/w terminie powiadomiony o decyzji Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą zgłoszeń dokonanych przed zmianą Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na Stronie Internetowej.

6.2. Program zostanie zakończony po sprzedaży lub zarezerwowaniu wszystkich domów z Osiedla. Niezależnie od tego Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Programu bez podania przyczyn. Zakończenie Programu, o ile nie nastąpiło z powodu sprzedaży lub zarezerwowania wszystkich domów nie dotyczy zgłoszeń dokonanych przed jego zakończeniem. O zakończeniu Programu Uczestnik zostanie powiadomiony mailem.

6.3. Dane Uczestnika i Klienta są przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji Programu.

Organizator, 16 września 2016 r.